NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/247/2009Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 października 2009wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę i Miasto Lubraniec od Powiatu Włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2009/2010 położonych w granicach administracyjnych gminy. Na podstawie art. 8 ust. 2 a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami 1)

Uchwała nr XXXI/247/2009
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 października 2009


wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę i Miasto Lubraniec od Powiatu Włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2009/2010 położonych w granicach administracyjnych gminy.

Na podstawie art. 8 ust. 2 a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami 1)


Rada Miejska uchwala,
co następuje :


§ 1. Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę i Miasto Lubraniec od Powiatu Włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2009/2010 położonych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 2. Warunki przyjęcia zadań o których mowa w § 1 określi porozumienie zawarte pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta Lubraniec a Zarządem Powiatu we Włocławku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu    
Ryszard Czynszak  
UZASADNIENIE


W związku z rozmowami prowadzonymi z Powiatem Włocławskim na temat zimowego utrzymania dróg w sezonie 2009/2010 oraz złożoną propozycją przejęcia przez Gminę i Miasto Lubraniec od Powiatu Włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2009/2010 położonych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Lubraniec, zachodzi potrzeba podjęcia stosownej uchwały dającej Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec upoważnienie do negocjowania z powiatem warunków przejęcia tych zadań i zawarcia stosownego porozumienia.

Wobec powyższego proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w przedstawionym brzmieniu.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (7 stycznia 2010, 12:14:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2684