NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/248/2009Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 października 2009uchylenia uchwały Nr XXXIX/239/98 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 15 czerwca 1998 roku w sprawie udzielenia bonifikaty. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami )

Uchwała nr XXXI/248/2009
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 października 2009


uchylenia uchwały Nr XXXIX/239/98 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 15 czerwca 1998 roku w sprawie udzielenia bonifikaty.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami )


RADA  MIEJSKA
uchwala, co następuje :
 
   
§ 1. Uchylić uchwałę Nr XXXIX/239/98 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia                    
      15 czerwca 1998 roku  w sprawie udzielenia bonifikaty.
       
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
       zwyczajowo przyjęty.
 
                                                                        
   PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
    Ryszard Czynszak
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 

          Zgodnie z przyjętą w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wykładnią przepisu art. 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami, uchwała wyrażająca zgodę na udzielenie bonifikaty nie jest aktem prawa miejscowego o charakterze generalnym, więc bez określenia indywidualnie oznaczonego adresata uchwały nie może ona wywoływać skutków przewidzianych w ustawie. Zatem udzielenie przez burmistrza bonifikaty, bez uprzedniej indywidualnej zgody rady miejskiej, nie miałoby umocowania w prawie.
       Uchwała udzielająca bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości powinna być podejmowana w sprawach indywidualnych.
 
       W związku z powyższym proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanej wersji.
 
 
BURMISTRZ
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
                    

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (7 stycznia 2010, 12:18:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1855