NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/258/2009Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 listopada 2009wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami )

Uchwała nr XXXII/258/2009
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 listopada 2009


wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami )RADA  MIEJSKA
u c h w a l a:
 
§ 1. Wyrazić zgodę na nabycie działek gruntu oznaczonych numerami:
       1) nr 22/10 o powierzchni 0,0075 ha,
       2) nr 22/15 o powierzchni 0,0119 ha,
       3) nr 22/20 o powierzchni 0,0106 ha,
       położonych w obrębie geodezyjnym Lubraniec Parcele od Pana Łukasza
       Gryczewskiego w drodze umowy darowizny z przeznaczeniem na drogę dojazdową
       do sąsiadujących działek.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu na tablicy
       ogłoszeń.
 
  PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
   Ryszard  Czynszak
 
 
 
                                                 U Z A S A D N I E N I E
 
 
                Pan Łukasz Gryczewski zamieszkały Lubraniec Parcele złożył wniosek
o nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy trzech działek gruntu z przeznaczeniem pod drogi na nowo powstającym osiedlu.
Działki które  Pan Gryczewski przekazuje gminie w drodze darowizny  w ewidencji gruntów oznaczone są numerami:

1.  nr 22/10 o powierzchni 0,0075 ha,
2. nr 22/15 o powierzchni 0,0119 ha,
3. nr 22/20   o powierzchni 0,0106 ha.

        W związku z powyższym proszę Wysoką Radę o podjęcie stosownej uchwały.
 
 
      BURMISTRZ
       Gminy i Miasta
        mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (7 stycznia 2010, 13:44:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2178