NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/259/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 27 listopada 2009uchylenia uchwały Nr XXVIII/229/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie wydania okolicznościowej pieczęci gminnej.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) w związku z § 6 ust. 7 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 443 z późn. zm. )

Uchwała nr XXXII/259/2009
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 27 listopada 2009


uchylenia uchwały Nr XXVIII/229/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie wydania okolicznościowej pieczęci gminnej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) w związku z § 6 ust. 7 Statutu Gminy i Miasta Lubraniec ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2003 r. Nr 22, poz. 443 z późn. zm. )RADA MIEJSKA
uchwala, co następuje :
 
§ 1. Uchylić uchwałę Nr XXVIII/229/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 lipca 2009 roku
       w sprawie wydania okolicznościowej pieczęci gminnej.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
       przyjęty.
 
 
  PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
   Ryszard  Czynszak
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
     
          Z okazji rocznicy 500 – lecia nadania praw miejskich Lubrańcowi, zrodził się pomysł dotyczący wydania okolicznościowej pieczęci gminnej. Opracowanie wzoru pieczęci,  która uwzględniać miała herb i logo 500 – lecia oraz daty nadania praw miejskich, urząd miał zlecić.
Do dnia dzisiejszego żaden zleceniobiorca w tej sprawie się nie zgłosił.
         W związku z brakiem możliwości realizacji wcześniej podjętej uchwały zachodzi potrzeba jej uchylenia.

Proszę więc Wysoką Radę o podjęcie stosownej uchwały.  
 
BURMISTRZ
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (7 stycznia 2010, 13:47:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2064