NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIII/262/2009Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 grudnia 2009przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity z 2007 roku Dz. U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm. [1]) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm. [2] ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. [3])

Uchwała nr XXXIII/262/2009
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 grudnia 2009


przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity z 2007 roku Dz. U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm. [1]) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm. [2] ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. [3])


R a d a    M i e j s k a
u c h w a l a :
 
§ 1. Przyjąć Miejsko - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiący załącznik (173kB) pdf do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/167/2008 Rady Miejskiej  w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2008 
roku w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010 roku.
 
 
    PRZEWODNICZĄCY
      Rady Miejskiej w Lubrańcu
     Ryszard Czynszak
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005 roku Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz  przeciwdziałaniu narkomanii należy do zadań własnych gminy.

Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Miejsko - Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego corocznie przez Radę Miejską  równocześnie z uchwaleniem budżetu.

Źródłem finansowania programu, są środki finansowe gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które w 2010 roku wyniosą 105.525,00 złotych.
  
Wobec powyższego wnoszę o podjęcie przez Radę Miejską przedłożonej  uchwały. 
                   
 
 
                      BURMISTRZ
                        Gminy i Miasta Lubraniec
 
                       mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
                                                                         

____________________________________________________
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszono w Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz.469, Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 47, Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 63, poz. 520, Nr 92 poz. 753, Nr 98, poz. 817.

[3]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,  poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241.


metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (25 lutego 2010, 11:20:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1982