NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIII/264/2009Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 grudnia 2009określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ), w związku z art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm. )

Uchwała nr XXXIII/264/2009
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 grudnia 2009


określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ), w związku z art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm. )


Rada Miejska
uchwala się  co następuje :
 
§ 1. Określa się wymogi jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie gminy i miasta Lubraniec, stanowiące załącznik nr 1 (51kB) pdf do uchwały.
 
§ 2. Określa się wymogi jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy i miasta  Lubraniec, stanowiące załącznik nr 2 (52kB) pdf do uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
       Województwa  Kujawsko – Pomorskiego.
 
 
 
   PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
   Ryszard Czynszak
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
           
 
       W dniu 01sierpnia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej  w województwie ( Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753 ), która wprowadziła zmiany m. in. w ustawie  z dnia 13 września 1996 r. o  utrzymaniu czystości  i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ). Nowelizacja ustawy pozbawiła, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta kompetencji do określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Nowe przepisy upoważniają  radę gminy do określenia ww. wymogów w drodze uchwały, art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

        W związku z powyższym został przygotowany projekt uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu,w oparciu o warunki określone Zarządzeniem  Nr 29/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec  z dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy  i miasta Lubraniec, a obowiązujące do tej pory  zarządzenie jak wyżej, utraciło swoją moc z chwilą wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej.

       Wymagania określają wyposażenie techniczne oraz zabiegi sanitarne i porządkowe niezbędne do świadczenia usług w podanym wyżej zakresie oraz miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Wymagania zostały określone w sposób precyzyjny i zrozumiały, nie utrudniają dostępu do rynku przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz nie ograniczają i nie dyskryminują konkurencji na tych rynkach.

       Wymagania określone w uchwale są zgodne z regulaminem utrzymania czystości i porządku  w gminach, przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz gminnym  i wojewódzkim planem gospodarki odpadami.
        
 
BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubraniec
 
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (25 lutego 2010, 22:41:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3177