NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIII/265/2009Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 29 grudnia 2009ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta LubraniecNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 50, poz. 398 )

Uchwała nr XXXIII/265/2009
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 grudnia 2009


ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 50, poz. 398 )


RADA  MIEJSKA
u c h w a l a:
 
 
§ 1. 1.  Wynagrodzenie  miesięczne brutto dla Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec            Pana Krzysztofa Wrzesińskiego składające się z:
 
1) wynagrodzenie zasadnicze                                         5 500,00 zł.
 
2) dodatek funkcyjny                                                    1 800,00 zł.
 
3) dodatek za wieloletnią pracę                                      1 100,00 zł.
w wysokości 20%  wynagrodzenia
zasadniczego
 
4) dodatek specjalny w wysokości 35% łącznie                  2 555,00 zł.
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubrańcu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 kwietnia
      2009 roku.
 
 
    PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
    Ryszard Czynszak
 
 
 

U z a s a d n i e n i e
 
                                            
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy miedzy innymi ustalenie wynagrodzenia burmistrza.
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50, poz. 398 ) ustalone zostały nowe zasady wynagrodzenia pracowników samorządowych, które obowiązują od 01 kwietnia 2009 roku.

W przedstawionym projekcie uchwały wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, dodatku za wieloletnią pracę i dodatku specjalnego.
Proponowana dla burmistrza podwyżka wynagrodzenia brutto wynosi 1 020,00 zł i jest zgodna  z uchwałą Nr XXIII/166/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na  2009 rok  oraz  z art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych, która nie może przekroczyć w ciągu miesiąca 7-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu  wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw  ( Dz. U. z 1999 roku Nr 110, poz. 1255  z późniejszymi zmianami).
 
W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjecie uchwały w proponowanym brzmieniu.
 
   
    PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
    Ryszard Czynszak
 
 

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (25 lutego 2010, 22:57:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2236