NULL string(0) ""

Uchwała nr XII /73/ 2007 Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 30 października 2007w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. [1]) oraz art. 5 ust. 1 , art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm. [2] ).

Uchwała nr XII /73/ 2007
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 30 października 2007


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. [1]) oraz art. 5 ust. 1 , art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm. [2] ).


RADA MIEJSKA
uchwala:

§ 1

WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI na 2008 rok:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,50 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.

2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 14,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,86 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.

4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,84 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.

5. Od pozostałych budynków lub ich części
w tym:
1) z wyłączeniem garaży wolno stojących - 4,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) od garaży wolno stojących - 5,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.

6. Od budowli - 2 % ich wartości, określonej ustawą.

7. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,65 zł. od 1 m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,74 zł. od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,25 zł. od 1 m2 powierzchni.

§ 2

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości - nieruchomości będące w zarządzaniu jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych gminy oraz zajęte pod działalność przeciwpożarową:
1) budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna,
2) grunty nie objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna,
3) budowle wykorzystywane bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła,
4) linie elektroenergetyczne przesyłowe i rozdzielające, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody,
5) budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków i zajęte pod nie grunty,
6) budynki stacji wodociągowych.

§ 3

1. Inkaso podatku od nieruchomości powierza się sołtysom w sołectwach i inkasentom Pani Irenie Jóźwiak i Pani Anecie Ciskiej.

2. Wysokość prowizji określa odrębna uchwała.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847.


U z a s a d n i e n i e

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych określa obowiązek podatkowy, między innymi także w podatku od nieruchomości. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które posiadają nieruchomości, obiekty budowlane oraz grunty nie wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.
W celu naliczenia podatku od nieruchomości rada gminy określa stawki dla poszczególnych grup podatkowych. Wspomniane stawki nie mogą być wyższe od górnych określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
Wnoszę wiec o pojęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (10 grudnia 2007, 15:38:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1958