NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/74/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 30 października 2007w sprawie ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 z późn. zm. ) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. ( M. P. Nr 77, poz.831 ).

Uchwała nr XII/74/2007
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 30 października 2007


w sprawie ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 z późn. zm. ) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. ( M. P. Nr 77, poz.831 ).RADA MIEJSKA
uchwala :

§ 1

Obniża się średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2008 rok z kwoty 58,29 zł. za 1 dt na kwotę 45 zł. za 1 dt.

§ 2

1. Pobór podatku rolnego w drodze inkasa powierza się sołtysom na terenie ich działania oraz inkasentom Pani Irenie Jóźwiak i Pani Anecie Ciskiej na terenie miasta Lubraniec.
2. Wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak


U Z A S A D N I E N I E


W Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 roku ogłoszono średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r., która wynosi 58,29 zł. za 1dt.

1. Przy tej cenie wymiar podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego wynosi 145,73 zł.
( 2,5 dt. x 58,29 zł. ) Przy przyjęciu tej stawki wymiar podatku rolnego łącznie od osób fizycznych, oraz prawnych wyniósłby na rok 2008 – 1.642.701 zł. ( 11.272,22 ha przeliczeniowe x 145,73 zł. ) Przy przyjęciu tej stawki gmina nie ponosiłaby żadnych skutków w obniżeniu subwencji.

2. Przy cenie za 1 dt. 45,00 zł. proponowanej w uchwale czyli obniżającej o 13,29 zł.
wymiar podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego wynosi 112,50 zł. ( 2,5 dt. X 45,00 zł. ).
Przy przyjęciu tej stawki wymiar podatku rolnego łącznie od osób fizycznych oraz
prawnych wyniesie w roku 2008 – 1.268.125 zł. ( 11.272,22 ha x 112,50 zł. ).
Dochody będą mniejsze ( skutki obniżenia ) o kwotę – 374.576 zł.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową w rolnictwie i wynikające z niej możliwości płatnicze Burmistrz G. i M. proponuje obniżyć stawkę za 1 dt. żyta z kwoty 58,29 zł. do kwoty 45 zł.
Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak


metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (17 grudnia 2007, 08:39:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2398