NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/76/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia 30 października 2007w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 18 a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006 r.Dz. U. Nr 121, poz. 844, z póź. zm. )

Uchwała nr XII/76/2007
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 30 października 2007


w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 18 a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006 r.Dz. U. Nr 121, poz. 844, z póź. zm. )R A D A M I E J S K A
u c h w a l a :

§ 1

Wprowadza się opłatę roczną od posiadania psów w wysokości 60,00 zł. od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 2

1. Określa się termin płatności opłaty od posiadania psów do dnia 30 czerwca roku podatkowego.

§ 3

1. Inkaso opłaty od posiadania psów powierza się sołtysom w sołectwach i inkasentom miejskim:
1) Pani Irenie Jóźwiak,
2) Pani Anecie Ciskiej.
2. Wysokość prowizji określa odrębna uchwała.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak


U z a s a d n i e n i e


Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 z późn. zm. ) rada miejska określa wysokość stawki od posiadania psów, a opłata nie może przekroczyć kwoty 100 zł. na 2008 rok. Nowelizacją ustawy z dnia 7 grudnia 2006 roku o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 249, poz. 1828 ) zniesiono podatek od posiadania psów, wprowadzając opłatę od posiadania psów – art. 18 a w/w ustawy. Zgodnie z art. 18 a rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów.
Obecnie podatek od posiadania psów wynosi 42 zł. rocznie. Na rok 2008 proponuje się wprowadzić opłatę od posiadania psów w kwocie 60,00 zł.
Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czynszak

metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (17 grudnia 2007, 08:53:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1826