Zarządzenie nr 69/2010Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniecz dnia 15 października 2010w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubrańcu Pani Annie Jakóbowskiej

Zarządzenie nr 69/2010
Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 15 października 2010


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubrańcu Pani Annie Jakóbowskiej

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. [1])                                               
 
Burmistrz Gminy i Miasta
zarządza:
 
 § 1. Udzielić pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
         w Lubrańcu Pani Annie Jakóbowskiej do jednoosobowego zawierania umów
         cywilno – prawnych w zakresie realizacji porozumienia zawartego w dniu
         28 czerwca 2004 roku dotyczącego funkcjonowania Centrum Komunikacji
         Społecznej w miejscowości Zgłowiączka.       
      
 § 2. Za czynności określone w § 1 Kierownik Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
         w Lubrańcu ponosi jednoosobową odpowiedzialność.
 
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 65/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia
        5 października 2007 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi
        Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubrańcu Pani Annie Jakóbowskiej.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
BURMISTRZ
Gminy i Miasta
 
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

_____________________________________________________
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128  i Nr 181, poz. 1337. z 2007 r. Nr  48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 106, poz. 675.
 


metryczka


Opublikował: Wojciech Przybysz (2 grudnia 2010, 13:39:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1292