2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 15/2007

BURMISTRZA GMINY I MIASTA LUBRANIEC
z dnia 20 marca 2007 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.
 
 
I. Burmistrz Gminy i Miasta na podstawie :
- art. 31 i art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )
 
 
powołuje komisję przetargową w składzie :
 
1.   Przewodniczący                   - Jerzy Pawłowski
2.   Z-ca                                  - Andrzej Kolanowski
3.   Sekretarz                          - Alicja Skrzypczyńska     
 
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w ramach zadania „ Budowa drogi gminnej Rabinowo – Czajno o długości 1,8 km realizowanej w ramach Projektu ZPORR ( Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego ) Nr projektu Z/2.04/III/3.2/345/05 w ramach Piorytetu 3 – Rozwój lokalny, działanie 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji, umowa o dofinansowanie projektu NrZ/2.04/III/3.2/345/05/U/227/06 z dnia 28 listopada 2006 oraz współfinansowany z budżetu państwa .”
 
 
II. Prace komisji mogą rozpocząć się przy 3 – osobowym składzie.
 
III. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                     Gminy i Miasta  
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (10 kwietnia 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (10 kwietnia 2007, 13:13:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1537