2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 27/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec
z dnia 28 maja 2007r

w sprawie powołania komisji do podziału i zniszczenia dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006r .

Na podstawie art.31 i 33 ust ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami / oraz § 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 listopada 2002 r w sprawie sposobu przekazywania , przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. Nr 209, poz.1781 ze zm. / zarządza się co następuje:

                                                                 § 1

Powołuje się Komisję do podziału i zniszczenia dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006r zdeponowanej w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubrańcu w składzie :

Jolanta Osmólska – przewodnicząca

Agnieszka Antczak- członek

Henryka Kapelińska – członek

                                                                 § 2

1. Komisja, o której mowa w § 1 w terminie do dnia 4 czerwca 2007 dokona podziału dokumentacji na archiwalną i niearchiwalną.
2. Dokumentację opatrzoną kategorią A , zgodnie w wytycznymi w/w rozporządzenia , komisja przekaże w uzgodnionym terminie do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku.
3. Komisja dokona oceny dokumentacji niearchiwalnej, a po uzyskaniu zgody Dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu Oddział we Włocławku w terminie do 29 czerwca 2007r przekaże upoważnionemu pracownikowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku do zniszczenia.

                                                                 § 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi do Spraw Wyborów.

                                                                 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                      B U R M I S T R Z
                                                                                        Gminy i Miasta


                                                                               mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Administrator (4 czerwca 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (4 czerwca 2007, 09:33:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1579