2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie nr 35/2007


Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 6 lipca 2007 r.
 
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami)
i art.91d ust. 2 w związku z art. 9 a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta nauczyciela ( tekst jednolity Dz.U. z 2003r Nr 118, poz.1112 z póź. zmianami )
                                                   
                                                        zarządzam  :
                                             
                                                            § 1

W celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje komisję egzaminacyjną w składzie :

1.  Komisja egzaminacyjna dla nauczyciela kontraktowego Pani mgr Liliany Sikorskiej
1.1 . mgr Halina Sobiech                    -  Przewodnicząca Komisji Reprezentująca
                                                          organ prowadzący
1.2. mgr inż. Maria Szubska               -  Członek Komisji Reprezentująca organ
                                                          nadzoru pedagogicznego
1.3. mgr Adam Nazdrowicz                  -  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 
                                                          w Dąbiu Kujawskim
1.4. mgr Danuta Michalak                  -   Członek Komisji Ekspert z listy ekspertów
                                                          z listy ekspertów ustalonej przez MENiS
1.5. mgr Teresa Więczkowska            -   Członek Komisji Ekspert z listy ekspertów
                                                          ustalonej przez  MENiS
1.6. mgr Małgorzata Soboń                -   Członek Komisji reprezentant
                                                          NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty 
                                                          i Wychowania 
 
                                                                  § 2
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
                                                                 § 3 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                     Gminy i Miasta 
                                                                             mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
 
                                
 
 
 


metryczka


Wytworzył: ZOEASiPS (11 września 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (11 września 2007, 13:27:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1685