2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 54/2007

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 31 sierpnia 2007 r.
 
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu. 
 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. [1] )
 
Burmistrz Gminy i Miasta zarządza, co następuje:
 
                                                                 §  1
 
1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu, stanowiącym 
    załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 2 maja
    2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta
    w Lubrańcu ( tekst jednolity załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nr 18/2007 z dnia
    2 kwietnia 2007 r. ) wprowadza się następujące zmiany:
    1) po rozdziale IV Regulaminu dodaje się rozdział IV a w następującym brzmieniu:
 
                                                        „ Rozdział IV a
                                    Okresowe oceny pracowników samorządowych
 
                                                               §  19 a
 
1. Pracownicy urzędu zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych oraz mianowani
    pracownicy urzędu zatrudnieni na innych stanowiskach podlegają okresowym
    ocenom kwalifikacyjnym na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1990 r.  
    o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1593
    z późn. zm. ) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie
    sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych
    ( Dz. U. Nr 55, poz. 361 ).
2. Okresowej oceny kwalifikacyjnej nie przeprowadza się w stosunku do pracowników
    zatrudnionych w urzędzie krócej niż 6 miesięcy.
 
 
                                                               §  19 b 
 
1. Okresowe oceny kwalifikacyjne przeprowadza się co najmniej raz na dwa lata za
    okres przynajmniej 5 miesięcy z zastrzeżeniem ust. 2.
 
2. Pierwszą ocenę kwalifikacyjną pracowników zatrudnionych w urzędzie w dniu
    wejścia w życie rozporządzenia przeprowadza się do dnia 9 października 2007 r. za
    okres co najmniej 3 miesięcy.
 
                                                               §  19 c
 
1. Okresowej oceny kwalifikacyjnej dokonuje bezpośredni przełożony ocenianego
    pracownika.
2. Oceniający wybiera dodatkowe kryteria oceny po omówieniu z ocenianym
    pracownikiem sposobu realizacji obowiązków pracowniczych i ustala przybliżoną
    datę przeprowadzenia oceny.
3. Zatwierdzenia wybranych kryteriów oceny dokonuje Burmistrz lub inna
    upoważniona przez niego osoba.
4. Oceniający niezwłocznie przekazuje ocenianemu kopię arkusza okresowej oceny
    kwalifikacyjnej z zatwierdzonymi kryteriami oceny.
 
                                                             §  19 d
 
1. Z czynności omówienia z pracownikiem podlegającym ocenie sposobu realizacji
    obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy
    oraz odpowiednio określonych w art. 15 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca
    1990 roku o pracownikach samorządowych, bezpośredni przełożony sporządza ocenę
    na piśmie.
2. Arkusz oceny podpisuje bezpośredni przełożony oraz pracownik po odczytaniu
    i zapoznaniu się z oceną.
3. Ocenianemu pracownikowi służy prawo odwołania od dokonanej oceny.
4. Odwołanie składa się do Burmistrza w ciągu 7 dni od doręczenia oceny.
5. Niezwłocznie po sporządzeniu oceny na piśmie arkusz oceny włącza się do akt
    osobowych ocenianego pracownika.
 
                                                            §  19 e
 
1. Rozmowa oceniająca przeprowadzana jest najpóźniej na 7 dni przed sporządzeniem
    oceny na piśmie, winna być przeprowadzona w formie dialogu podczas którego
    pracownik i przełożony omawiają w sposób szczegółowy wykonywanie przez
    pracownika jego obowiązków w okresie, w którym podlegał ocenie, trudności
    napotykane przez niego podczas realizacji zadań i spełnianie przez niego ustalonych
    kryteriów oceny.
2. Przełożony i pracownik winni na bazie faktów wspólnie dochodzić do wniosków
    dotyczących możliwości poprawy sytuacji oraz wyznaczyć cele na przyszłość.
 
                                                           §  19 f
 
1. W stosunku do ocenianego pracownika obowiązuje jawność oceny.
2. Zabrania się udzielania informacji o cenie pracowników osobom nieupoważnionym.
 
                                                           §  2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
                                                           §  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                          B U R M I S T R Z
                                                                                           Gminy i Miasta
 
                                                                                 mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
 
 
                                                                          

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457,  z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327 i Nr 138, poz. 974.

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (26 września 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (26 września 2007, 13:25:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1687