2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 65/2007

Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 5 października 2007 roku
 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubrańcu Pani Annie Jakóbowskiej.
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami [1] )
  
                                               Burmistrz Gminy i Miasta
                                                           zarządza:
 
                                                              §  1
 
Udzielić pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej   w Lubrańcu Pani Annie Jakóbowskiej do jednoosobowego zawierania umów    cywilno – prawnych w zakresie realizacji porozumienia zawartego w dniu 28 czerwca 2004 roku dotyczącego funkcjonowania Centrum Komunikacji Społecznej w miejscowości Zgłowiączka. 
 
                                                             §  2
 
Za czynności określone w § 1  Kierownik Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubrańcu ponosi jednoosobową odpowiedzialność.
 
                                                             §  3
 
Traci moc Zarządzenie Nr 58/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 20 października 2004 r.
 
                                                            §  4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
                                                                                     BURMISTRZ
                                                                                   Gminy i Miasta
 
                                                                           mgr inż. Krzysztof Wrzesiński 
 
                                                                                                                                                                      

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr  48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974.

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (30 października 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (30 października 2007, 11:36:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1430