2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 77/2007


Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 26 listopada 2007 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.


Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. [1] ) oraz art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm. [2])


Burmistrz Gminy i Miasta
zarządza, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić w dniach od 26 listopada 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku inwentaryzację okresową składników majątkowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubrańcu

§ 2

Powołuje się na wniosek Skarbnika Gminy Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
1. Andrzej Kolanowski - Przewodniczący
2. Agnieszka Brzuszkiewicz - Członek
3. Grażyna Bakalarska - Członek

§ 3


Komisja inwentaryzacyjna przeprowadzi inwentaryzację zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Inwentaryzacyjnej dla Urzędu Gminy i Miasta Lubraniec, stanowiącą załącznik (81kB) pdf do Zarządzenia Nr 64/2003 Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 4 listopada 2003 roku.

§ 4

Określa się terminarz czynności inwentaryzacyjnych w harmonogramie podanym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji.

§ 6

Inwentaryzacja zakończy się rozliczeniem różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych okresu rozliczeniowego na podstawie zatwierdzonego przez Burmistrza protokołu weryfikacji.


§ 7

Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


B U R M I S T R Z
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252, z 2006r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540.metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (17 grudnia 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (17 grudnia 2007, 08:20:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1459