2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 81/2007


Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 20 grudnia 2007 roku

w sprawie udzielenia zlecenia na zimowe utrzymanie ulic powiatowych miasta Lubraniec w okresie od 21 grudnia 2007 roku do 15 marca 2008 roku.

Na podstawie art. 30 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. [1])


z a r z ą d z a m:

§ 1

Powierzyć Zakładowi Usług Komunalnych w Lubrańcu wykonanie usługi według zasad określonych w zleceniu nr 2 z dnia 20 grudnia 2007 r. stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem zimowego utrzymania ulic powiatowych miasta Lubraniec powierza się Panu Pawłowi Kamińskiemu i Andrzejowi Kolanowskiemu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem ogłoszenia.


Burmistrz
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Wrzesiński (20 grudnia 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (1 stycznia 2008, 18:49:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1313