2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 38/2008

Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 02 lipca 2008 r.

w sprawie : ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy, jednostek budżetowych Gminy i Miasta Lubraniec oraz samodzielnych jednostek organizacyjnych.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 z uwzględnieniem art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami), § 11 i 12 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142 poz. 1020 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 21 czerwca 2006 roku w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego( Dz. U. Nr 112 poz. 761 )

Burmistrz Gminy i Miasta zarządza:

§ 1

Prowadzenie ksiąg rachunkowych według następującej dokumentacji:
1. Zasady rachunkowości dla Budżetu i Jednostek Gminy według których należy prowadzić księgi rachunkowe załącznik nr 1 (161kB) pdf .
2. Zakładowy plan kont dla Budżetu załącznik nr 2 (149kB) pdf .
3. Zakładowy plan kont dla Jednostki załącznik nr 3 (201kB) pdf .
4. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych załącznik nr 4 (109kB) pdf

§ 2

Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Lubraniec do opracowania i wdrożenia w oparciu o w/w zasady zakładowego planu kont.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 94/2006 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 30 października 2006 roku w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu gminy, jednostek budżetowych Gminy i Miasta oraz samodzielnych jednostek organizacyjnych.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 roku .

BURMISTRZ
Gminy i Miasta

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Krzysztof Wrzesiński (2 lipca 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (24 września 2008, 09:01:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1358