2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZĄDZENIE nr 71/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 5 grudnia 2008 roku
 
w sprawie nieodpłatnego przejęcia działki. 
 
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 4 uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/123/2008 z dnia 30 maja 2008 r. określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów, w związku z art. 31 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. [1] )
 
Burmistrz Gminy i Miasta
z a r z ą d z a :
 
§  1
 
Przejąć nieodpłatnie od Pana Tomasza Gaworzewskiego działkę oznaczoną numerem 182/6 o powierzchni 0,1540 ha w miejscowości Wola Sosnowa gm. Lubraniec pod budowę świetlicy wiejskiej w drodze umowy darowizny.
Dla w/w działki w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr 16002.
 
§  2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi d/s gospodarki mieniem komunalnym.
 
§  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.
 

                                                                                    B U R M I S T R Z
                                                                                      Gminy i Miasta
 
                                                                            mgr inż. Krzysztof Wrzesiński
______________________________
[1]    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,    poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,    poz. 133, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Lubraniec mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (5 grudnia 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (28 stycznia 2009, 00:22:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1285