2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

ZARZĄDZENIE nr 72/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 5 grudnia 2008 roku
 
w sprawie skierowania do sprzedaży lokalu mieszkalnego. 
 
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/123/2008 z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów, w związku z art. 34  ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.  [1])
 
z a r z ą d z a m:
 
§  1
 
Skierować do sprzedaży lokal mieszkalny o pow. 56,70m2 oznaczony numerem 1 położonym w budynku nr 10 w miejscowości Zgłowiączka na działce oznaczonej nr 28/2 o powierzchni 0,1189 ha wraz z lokalem przynależnym tj. piwnicą oznaczoną numerem 5 o pow. 9,3m2.
Dla w/w działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta 7032.
 
§  2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi d/s gospodarki mieniem komunalnym.
 
§  3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
                                                                                            BURMISTRZ
                                                                                           Gminy i Miasta
 
                                                                                     mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

__________________________
[1]    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601,  z 2007r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 59, poz. 369.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz G. i M. Lubraniec mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (5 grudnia 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (28 stycznia 2009, 00:26:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1258