2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008

Zarządzenie Nr 76 /2008

Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec z dnia 19 grudnia 2008 roku

w sprawie wyznaczenia miejsca na handel zwierzętami gospodarskimi.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. [1] )

Burmistrz Gminy i Miasta
zarządza, co następuje:

§ 1

Z dniem 01 stycznia 2009 roku z uwagi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Słowackiego przeznaczam część działki oznaczonej Nr 694/10, położoną na Brzezinie w Lubrańcu na miejsce, w którym będzie prowadzony handel zwierzętami gospodarskimi i trzodą chlewną.

§ 2

Informację o nowym miejscu handlu zwierzętami gospodarskimi i trzodą chlewną należy przekazać sołtysom, przewodniczącemu zarządu rady osiedlowej oraz opublikować na tablicy ogłoszeń urzędu gminy i miasta i w prasie lokalnej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi d/s wojskowych, obronnych i p.poż.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

________________________
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz G.M. Lubraniec (19 grudnia 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (28 stycznia 2009, 21:33:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1313