Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu
DAEWOO-FSO SUPBP, Polonez Kombi Plus 1,6,
nr rejestracyjny CWL K001

1. Dane pojazdu:

marka, typ, model – DAEWOO-FSO SUPBP, Polonez Kombi Plus 1,6,

nr silnika – CE 0473876

nr nadwozia/podwozia SUPB40CEB1W180299

rok produkcji – 2001,

dopuszczalna masa całkowita 1710 kg,

dopuszczalna ładowność 573 kg,

liczba miejsc 4,


2. Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2009 roku o godz. 1000 w Urzędzie
Gminy i Miasta w Lubrańcu (sala narad).


3. Cena wywoławcza brutto: 1 800,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset 00/100)

4. Minimalna wysokość postąpienia: 100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100)

5. Do przetargu dopuszcza się wszystkie osoby fizyczne i prawne, które do dnia
31 marca 2009 roku do godz. 900 wpłacą wadium w wysokości 100,00 zł
(słownie złotych: sto 00/100) w kasie Urzędu Gminy i Miasta w LubrańcuWadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,

uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.


7. Przeniesienie własności przedmiotu przetargu, poprzez umowę sprzedaży, nastapi
w dniu przetargu a wydanie przedmiotu umowy po wpłaceniu wylicytowanej
kwoty na konto Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu, nie póżniej niż 7 dni od dnia
podpisania umowy. Jeśli w wyznaczonym terminie należność nie zostanie
wpłacona sprzedający odstąpi od umowy.

8. Przedmiot przetargu, określony w punkcie 1 niniejszego ogłoszenia można
oglądać w dniach 27 i 30 marca 2009 roku w godz. od 900 - do 1200 w Urzędzie
Gminy i Miasta w Lubrańcu.
Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Paweł Kamiński


9. W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn zastrzega się prawo odwołania
lub unieważnienia przetargu.

                                                                               Burmistrz
                                                                Gminy i Miasta Lubraniec
                                                             mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Krzysztof Wrzesiński - Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (9 marca 2009)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (9 marca 2009, 15:59:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2468