Ogłoszenie.

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego


1. Dane pojazdu:

marka, typ, model – TARPAN

nr identyfikacyjny pojazdu - 54585

rok produkcji – 1985,

dopuszczalna ładowność 550 kg

liczba miejsc 6,

nr rejestracyjny – WEN 2250,


2. Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2009 roku o godz. 1100 w Urzędzie
Gminy i Miasta w Lubrańcu (sala narad).


3. Cena wywoławcza brutto: 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100)

4. Minimalna wysokość postąpienia: 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100)

5. Do przetargu dopuszcza się wszystkie osoby fizyczne i prawne, które do dnia
31 marca 2009 roku do godz. 1000 wpłacą wadium w wysokości 100,00 zł
(słownie złotych: sto 00/100) w kasie Urzędu Gminy i Miasta w LubrańcuWadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,

uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.


7. Przeniesienie własności przedmiotu przetargu, poprzez umowę sprzedaży, nastapi
w dniu przetargu a wydanie przedmiotu umowy po wpłaceniu wylicytowanej
kwoty na konto Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu, nie póżniej niż 7 dni od dnia
podpisania umowy. Jeśli w wyznaczonym terminie należność nie zostanie
wpłacona sprzedający odstąpi od umowy.

8. Przedmiot przetargu, określony w punkcie 1 niniejszego ogłoszenia można
oglądać w dniach 27 i 31 marca 2009 roku w godz. od 900 - do 1200 w remizie OSP
w Siemnówku.
Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Wiesław Krempczyński


9. W przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn zastrzega się prawo odwołania
lub unieważnienia przetargu.

                                                                                    Burmistrz
                                                                       Gminy i Miasta Lubraniec
                                                                    mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

metryczka


Wytworzył: mgr inż. Krzysztof Wrzesiński - Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (9 marca 2009)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (9 marca 2009, 16:04:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2789