Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu oznaczonych numerami 30/13, 30/24

BURMISTRZ  GMINY I  MIASTA  LUBRANIEC
O  G  Ł  A  S  Z  A

 1. Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych  działek gruntu położonych w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonych numerami 30/13, 30/24  o łącznej powierzchni 466 m2
 2. Dla w/w działki  urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00002773/8
 3. W/w działka  w studium  uwarunkowań planistycznych  przeznaczona jest pod budownictwo usługowe.
 4. Przetarg odbędzie się dnia 11 sierpnia  2010 roku ( środa ) o godz. 1330  w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49. 
 5. Cena wywoławcza wynosi  8.500,00   zł.(słownie: osiem  tysięcy pięćset zł.)        
 6. Do ceny uzyskanej  w wyniku przetargu doliczony  zostanie podatek VAT w wysokości 22%  
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  w wysokości 1.700,00 zł. (słownie : jeden tysiąc siedemset   zł.)  które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta do dnia 06 sierpnia  2010 r. do godz. 1300  lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95955900040000304320000004 w terminie do 06 sierpnia 2010 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta) 
 8. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i zawarcia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg - nabywca 
 9. W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Gminy i Miasta. 
 10. Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości. 
 11. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Gminy i Miasta pok. nr 9.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (6 lipca 2010)
Opublikował: Wojciech Przybysz (6 lipca 2010, 12:10:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2382