Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem 30/18 o powierzchni 921 m2.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC
O G Ł A S Z A

Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonej numerem 30/18 o powierzchni 921 m2.
  1. Dla w/w działki urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00002773/8
  2. W/w działka w studium uwarunkowań planistycznych przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
  3. Przetarg odbędzie się dnia 20 października 2010 roku ( środa ) o godz. 11:30 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.
  4. Cena wywoławcza wynosi 12.300,00 zł.(słownie: dwanaście tysięcy trzysta zł.)
  5. Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%
  6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.400,00 zł. (słownie : dwa tysiące czterysta zł.) które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta do dnia 15 października 2010 r. do godz. 1300 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95955900040000304320000004 w terminie do 15 października 2010 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta)
  7. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i zawarcia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg - nabywca
  8. W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Gminy i Miasta.
  9. Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.
  10. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Gminy i Miasta pok. nr 9.
Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz.U.  z dnia 22 września 2004 roku Nr 207, poz. 2108 ) podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu ustnego ogłoszonego na dzień  20 października 2010 r. działki gruntu położonej w m. Zgłowiączka obręb Milżynek oznaczonej numerem 30/18 o powierzchni 921 m2 dla której urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00002773 /8.

W/w przetarg z uwagi na brak wpłaty   wadium w terminie określonym w regulaminie przetarg nie doszedł do skutku.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (20 września 2010)
Opublikował: Wojciech Przybysz (20 września 2010, 12:06:01)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (21 października 2010, 13:59:25)
Zmieniono: publikacja rozstrzygnięcia postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2512