Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączkao powierzchni 880m2

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC
O G Ł A S Z A
 1. Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonej numerem 30/17 o powierzchni 880m2.
 2. Dla w/w działki urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00002773/8
 3. W/w działka w studium uwarunkowań planistycznych przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 4. Przetarg odbędzie się dnia 16 marca 2011 roku ( środa ) o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.
 5. Cena wywoławcza wynosi 10.500,00 zł.(słownie: dziesięć tysięcy pięćset zł.) Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.600,00 zł. (słownie : jeden tysiąc sześćset zł.), które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta do dnia 11 marca 2011 r. do godz. 13:00 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95955900040000304320000004 w terminie do 11 marca 2011 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta).
 7. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i zawarcia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg - nabywca
 8. W przypadku wygrania przetargu, a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Gminy i Miasta.
 9. Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.
 10. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Gminy i Miasta pok. nr 9.
Rozstrzygniecie postępowania:

 1. Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz. U. Z dnia 22 września 2004 roku Nr 207, poz. 2108) podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu ustnego ogłoszonego na dzień 16 marca 2011 roku.
 2. Przetarg dotyczył działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka obręb Milżynek oznaczonej numerem 30/17 o powierzchni 880 m2  dla której urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00002773/8.
 3. Ww. przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak wpłaty wadium w terminie określonym w regulaminie.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (1 lutego 2011)
Opublikował: Wojciech Przybysz (1 lutego 2011, 14:46:40)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (24 marca 2011, 10:49:26)
Zmieniono: Rozstrzygniecie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2598