Wykaz nieruchomości wg ewidencji gruntów przeznaczonej do sprzedaży

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA L U BR A N I E C

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości :
  1. Wykaz nieruchomości wg. ewidencji gruntów przeznaczonej do sprzedaży.
  2. Przedmiotem sprzedaży jest udział do ½ własności działki nr 320 o powierzchni 175 m2, oraz w budynku mieszkalnym składającym się z dwóch lokali, w tym jeden lokal o powierzchni 28,5 m2 przypadający sprzedającemu. 
  3. Nieruchomość położona jest w miejscowości Lubraniec przy ul. Radziejowskiej.
  4. Dla w/w działki urządzona jest w Sądzie Rejonowym we Włocławku księga wieczysta nr WL1W/00044040/7. 
  5. W/w nieruchomość w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była na cele mieszkaniowe w obszarze mieszkaniowo-usługowym o przewadze budownictwa jednorodzinnego z możliwością wyznaczenia działek dla usług lokalnych uciążliwych z uciążliwością mieszczącą się w granicach władania. 
  6. Operat szacunkowy lokalu użytkowego wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 26.976,00zł. (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiat sześć złotych 00/100) 
  7. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. 
  8. Informacje o nieruchomości można uzyskać w UGiM w Lubrańcu w godzinach urzędowania pok. nr 9.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (19 października 2011)
Opublikował: Wojciech Przybysz (19 października 2011, 11:12:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1901