Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału do ½ własności działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 320oraz w budynku mieszkalnym składającym się z dwóch lokali

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC
O G Ł A S Z A
 1. Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału do ½ własności działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 320 o powierzchni 175m2 oraz w budynku mieszkalnym składającym się z dwóch lokali w tym jeden lokal o powierzchni 28,5 m2 przypadający sprzedającemu.
 2. Dla ww. nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr WL1W00044040/7
 3. W/w działka w studium uwarunkowań planistycznych przeznaczona jest na cele mieszkaniowe.
 4. Przetarg odbędzie się dnia 04 lipca 2012 roku (środa) o godz. 10:30 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.
 5. Cena wywoławcza wynosi 27.000,00 zł. (słownie:dwadzieścia siedem tysięcy zł.)
 6. Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.700,00 zł. (słownie: dwa tysiące siedemset zł.), które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta do dnia 29 czerwca 2012 r. do godz. 13:00 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95 9559 0004 0000 3043 2000 0004 w terminie do 29 czerwca 2012 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta) .
 8. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i zawarcia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg – nabywca.
 9. W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Gminy i Miasta.
 10. Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.
 11. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Gminy i Miasta pok. nr 8.
Rozstrzygniecie postępowania

 1. Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz. U. Z dnia 22 września 2004 roku Nr 207, poz. 2108) podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu ustnego ogłoszonego na dzień 04 lipca 2012 roku.
 2. Przetarg dotyczył sprzedaży udziału do ½ własności działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 320 o powierzchni 175m2 oraz w budynku mieszkalnym składającym się z dwóch lokali w tym jeden lokal o powierzchni 28,5 m2 przypadający sprzedającemu, dla której urządzona jest księga wieczysta nr WL1W00044040/7.
 3. Do uczestniczenia w przetargu dopuszczona została jedna osoba.
 4. Cena wywoławcza działki wynosiła 27.000,00 zł.
 5. Najwyższa cena  uzyskana w przetargu wyniosła 27.400,00 zł.
 6. Udział do ½ własności działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 320 o powierzchni 175m2 oraz w budynku mieszkalnym składającym się z dwóch lokali w tym jeden lokal o powierzchni 28,5 m2 przypadający sprzedającemu, kupił Pan Ryszard Slęzak za cenę 27.400,00 zł. 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec (29 maja 2012)
Opublikował: Wojciech Przybysz (29 maja 2012, 09:13:04)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (12 lipca 2012, 12:16:04)
Zmieniono: publikacja wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2704