Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Lubraniec, przy ul. Aleja Lipowa, oznaczonej numerem 621/61 o powierzchni 1.574 m2

BURMISTRZ LUBRAŃCA
O G Ł A S Z A


  1. Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Lubraniec, przy ul. Aleja Lipowa, obręb ewidencyjny miasto Lubraniec, oznaczonej numerem 621/61 o powierzchni 1.574 m2. Dla ww. działki urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00078210/7
  2. Ww. działka w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona była pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe o przewadze budownictwa wielorodzinnego z możliwością wyznaczenia działek dla usług lokalnych nieuciążliwych. 
  3. Przetarg odbędzie się dnia 09 lutego 2016 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49. 
  4. Cena wywoławcza wynosi 38.000,00 zł.(słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100.) Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. 
  5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.800,00zł. (słownie: trzy tysiące osiemset złotych zł.), które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego do dnia 04 lutego 2016 roku do godz. 13.00 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr 95955900040000304320000004 w terminie do 04 lutego 2016 roku (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego). 
  6. W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Miejskiego. 
  7. Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości. 
  8. Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Miejskim, pok. nr 8. 


Ogłoszenie

o odwołaniu licytacyjnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w obrębie Miasto Lubraniec.

czytaj treść ogłoszenia o odwołaniu postepowania (550kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (7 stycznia 2016)
Opublikował: Wojciech Przybysz (7 stycznia 2016, 13:28:58)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (8 lutego 2016, 15:47:00)
Zmieniono: publikacja odwołania postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2072