4.Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LUBRANIEC
O G Ł A S Z A


Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Zgłowiączka gm. Lubraniec obręb ewidencyjny Milżynek oznaczonej numerem 30/20 o powierzchni 906 m2 .

Dla w/w działki urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00002773/8

W/w działka w studium uwarunkowań planistycznych przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.


Przetarg odbędzie się dnia 18 lutego 2009 roku ( środa ) o godz. 1230 w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu przy ul. Brzeskiej 49.
Cena wywoławcza wynosi 16.000,00 zł.(słownie: szesnaście tysięcy zł.)


Do ceny uzyskanej w wyniku przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.200,00 zł. (słownie : trzy tysiące dwieście zł.) które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta do dnia 13 lutego 2009 r. do godz. 13:00 lub dokonanie wpłaty na rachunek bankowy BS Lubraniec nr

95955900040000304320000004

w terminie do 13 lutego 2009 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy i Miasta)


Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i zawarcia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg - nabywca

W przypadku wygrania przetargu a nie zawarcia aktu notarialnego zgodnie z regulaminem przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz Urzędu Gminy i Miasta.

Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie przetargu, z którym zapoznać się można w Urzędzie Gminy i Miasta pok. nr 9.

Rozstrzygnięcie postępowania:

Burmistrz Gminy i Miasta Lubraniec zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku (Dz.U. Z dnia 22 września 2004 roku Nr 207, poz. 2108 ) podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku nieograniczonego publicznego przetargu ustnego przeprowadzonego w dniu 18 lutego 2009 r. działki gruntu położonej w m. Zgłowiączka obręb Milżynek gm. Lubraniec, oznaczonej numerem 30/20 o powierzchni 906m2 dla której urządzona jest księga wieczysta nr WL1W/00002773/8.

Do uczestniczenia w przetargu dopuszczona została 1 osoba.

Cena wywoławcza działki wynosiła 16.000,00zł.

Najwyższa cena uzyskana w przetargu wyniosła 16.500,00zł., do ceny doliczony został podatek VAT w kwocie 3.360,00zł.

Działkę oznaczoną numerem30/20 o powierzchni 880 m2 kupił Pan Stanisław Budzyński za cenę 20.130,00zł. (brutto)

metryczka


Wytworzył: Licytacyjny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki (13 stycznia 2009)
Opublikował: Wojciech Przybysz (13 stycznia 2009, 20:13:31)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (25 lutego 2009, 09:29:59)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2561