Informacje o wszczęciu postępowania

Informacje o wszczęciu postępowania

RG.6220.7.2022.DG Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art.49 ustawy z dnia 14czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 -zwanej dalej k.p.a.) i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

RG.6220.4.2022.DG Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

Burmistrz LubrańcaNa podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [...]

Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym Gmina Brześć Kujawski

Zgodnie z art. 10 i 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) stosownie do art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o [...]

„Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej na powierzchni do 2,0 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Kolonia Piaski na działce ewid. nr 52/4 gmina Lubraniec

 Burmistrza Lubrańca Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu [...]

RG.6220.11.2021.DG ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art.49 ustawy z dnia 14czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 -zwanej dalej k.p.a.) i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

RG.6220.51.2019.DG

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090 z późn. zm.) stosownie do art. 71,72 ust.1 pkt. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 03 [...]

RG.6220.43.2019.DG

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090 z późn. zm.) stosownie do art. 71,72 ust.1 pkt. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 03 [...]

RG.6220.41.2019.DG

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090 z późn. zm.) stosownie do art. 71,72 ust.1 pkt. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 03 [...]

RG.6220.42.2019.DG

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090 z późn. zm.) stosownie do art. 71,72 ust.1 pkt. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 03 [...]

RG.6220.1.2018.DG

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) stosownie do art. 71,72 ust.1 pkt. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia [...]

WOO.4260.162.2017.JM.2

                     Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego                     [...]

RG.6220.29.2017.DG.

Działając na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) art. 73 ust.1 i art. 74 ust. 3, ustawy z dnia           03 października 2008 r. o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267) stosownie do art. 71,72 ust.1 pkt. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia [...]

RG.6220.20.2015.DG

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa obiektu mostowego na rzece Zgłowiączka w ciągu [...]

RG.6220.9.1.2013.AS

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji            o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie [...]

RG.6220.34.2.2012.AS

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji            o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie Farmy [...]

RG.6220.4.2.2012.AS

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie linii napowietrznej 110 kV do GPZ Lubraniec na dwutorową [...]

IRG.6220.36.3.2012.AS

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania [...]

IRG.6220.33.2012

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie zakładu demontażu [...]

RG.7620.39.3.2010.2012

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na; "budowie farmy wiatrowej - [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru [...]

RG.6220.1.2.2011

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika [...]

IRG.6220.31.2.2011

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni wiatrowej o mocy [...]

IRG.6220.32.12011.AS

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie myjni bezdotykowej na działce  o nr ewidencyjnym 830/3 w obrębie ewidencyjnym Lubranie [...]

RG.6220.30.2.2011

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia:   ”budowie elektrowni [...]

RG.6220.28.2011

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: ”budowie jednej elektrowni [...]

metryczka