RG.6220.37.2.2013.AS

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubrańca podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym  postanowieniu RG.6220.37.2.2013.AS z dnia     27 czerwca 2013 roku w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy wiatrowej o łącznej wysokości 190 m n.p.t. wraz z siecią kablową zasilającą niskiego i średniego napięcia, zlokalizowanej w miejscowości Lubraniec Parcele gm. Lubraniec, powiat włocławski na działce oznaczonej nr 201/5 obręb Lubraniec Parcele
Postanowienie (3069kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca - mgr inż. Krzysztof Wrzesiński (28 czerwca 2013)
Opublikował: Alicja Skrzypczyńska (28 czerwca 2013, 13:45:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1265