RG.6220.35.2014.DG

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubrańca podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym postanowieniu RG.6220.35.2014.DG  z dnia 10 września 2014r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej "EW Redecz Kalny", w obrębie miejscowości Redecz Kalny gmina Lubraniec o mocy do 4,5 MW, o maksymalnej wysokości do 190 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym.

postanowienie (275kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (19 września 2014)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (19 września 2014, 13:15:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1050