Postanowienie RG.6220.35.2014DG


Na podstawie art. 63ust. 5 i 6 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr. 199 poz. 1227 ze. zm. ) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm. ) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej "EW Redecz Kalny", w obrębie miejscowości Redecz Kalny gmina Lubraniec o mocy do 4,5 MW, o maksymalnej wysokości do 190 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem energetycznym i telekomunikacyjnym.
postanowienie (519kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (19 września 2014)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (19 września 2014, 13:53:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 992