RG.6220.42.2014.DG Postanowienie i Opinia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 roku Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023"
opinia (83kB) plik
postanowienie (405kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (1 października 2014)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (1 października 2014, 11:00:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1055