RG.6220.4.2022.DG Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego

                                       ZAWIADOMIENIE
                                    o wydaniu postanowienia
Na podstawie art. 9, 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. Poz. 256 .) w związku z art. 63 ust. 5, 5a, 6 z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247, zawiadamiam o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.
:„Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 201, 109, 97/9, 202, 99/2, 200 (obręb 0039) w obrębie ew. Żydowo, gmina Lubraniec oraz linii kablowych łączących poszczególne części inwestycji poprowadzonych w obrębach Żydowo (0039), Rabinowo (0026), gmina Lubraniec (proj. Żydowo III)”                               
do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 63 ust. 5a jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wszczęte na wniosek firmy Power Development Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie
postanowienie (967kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (10 maja 2022)
Opublikował: Danuta Gołębiowska (10 maja 2022, 08:45:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 318