Decyzje

Decyzje

RG.6220.7.2023.DG Decyzja zmieniająca "„Wykonanie otworu studziennego nr 1 w miejscowości Kolonia Łódź gm. Lubraniec (działka nr 43/2 obręb Kolonia Łódź).

Burmistrza Lubrańca      Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca   1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2018r. Poz. 2096 z późn. zm. ) oraz art. 38 ustawy  z dnia [...]

„Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 190676C Sarnowo”

       Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca   1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2022 poz. 2000 tj.). ) oraz art. 38 ustawy  z dnia 3 [...]

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz ze stacjami transformatorowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gołębin Parcele, gmina Lubraniec.

          Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca   1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2022 poz. 2000 tj.). ) oraz art. 38 ustawy  z [...]

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 4 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 45/3 obręb Kolonia Piaski , gmina Lubraniec

Na podstawie art.10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (Dz. U. z 2021r. poz. 735 t.j.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

„ Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich otworem studziennym nr 1 do głębokości 92,0 m, o wydajności do Q = 25,0 m³/h, projektowanym w miejscowości Milżynek, gmina Lubraniec

Na podstawie art.10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (Dz. U. z 2021r. poz. 735 t.j.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

RG.6220.1.2022.DG

Na podstawie art.10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (Dz. U. z 2021r. poz. 735 t.j.) oraz art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW i powierzchni zabudowy do 6 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 67/1, 83/1 i 86/1 obręb Bodzanowo,gmina Lubraniec”

Na podstawie art.10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (Dz. U. z 2021r. poz. 735 t.j.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

„ Rozbudowie drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec – Kruszynek od km 0+034,42 do km 6+245,96"

Burmistrz Lubrańca, działając na podstawie art.10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (Dz. U. z 2021r. poz. 735 t.j.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

RG.6220.6.2022.DG „Wykonaniu otworu studziennego Nr 1 wraz z urządzeniami służacymi do poboru wody , montażem obudowy studziennej do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Gołębin gm. Lubraniec ( działka nr 145 obręb 0025 Ossowo)

Burmistrz Lubrańca, działając na podstawie art.10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (Dz. U. z 2021r. poz. 735 t.j.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych na terenie działki o nr ewid. 50/4 obręb Kolonia Piaski, gmina Lubraniec,

Burmistrz Lubrańca, działając na podstawie art.10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (Dz. U. z 2021r. poz. 735 t.j.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Przebudowa obiektu mostowego w m. Lubraniec Parcele w ciągu drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec - Kruszynek ,

Burmistrz Lubrańca, działając na podstawie art.10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (Dz. U. z 2021r. poz. 735 t.j.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

RG.6220.10.2021.DG Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

                          Informacja o wydanej decyzji                       [...]

RG.6220.11.2021DG Decyzja „Przebudowie istniejącej dwutorowej napowietrznej linii 110 kV relacji Włocławek Wschód – Konin „

Zgodnie z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o [...]

RG.6220.2a.2021.DG Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Burmistrz Lubrańca, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Z 2020 r. poz. 256) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

RG.6220.2.2021.DG Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Burmistrz Lubrańca, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Z 2020 r. poz. 256) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

RG.6220.66.2020.DG Wykonanie otworu studziennego nr 1 do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Sułkowo, gm. Lubraniec

                        Informacja o wydanej decyzjiBurmistrz Lubrańca, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy [...]

RG.6220.60.2020.DG Wykonaniu otworu studziennego Nr 2 do deszczowania upraw rolnych w miejscowości Kolonia Piaski, gm. Lubraniec

                Informacja o wydanej decyzji Burmistrz Lubrańca, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks [...]

RG.6220.20.2019.DG „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i powierzchnią zabudowy do 2,4 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 174/4 w miejscowości Milżyn, gmina Lubraniec”

Burmistrz Lubrańca, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018r. poz. 2090 z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

RG.6220.20.2019.DG Informacja o wydanej decyzji

                                  Informacja o wydanej decyzji Burmistrz Lubrańca, działając na podstawie art. [...]

RG.6220.2.2020.

                                                 [...]

RG.6220.50.2019.DG

                                         &nbs [...]

RG.6220.15.2019.DG „Przebudowie drogi powiatowej nr 2831C Topólka – Lubraniec – dł. odcinka 6,2 km”

                                         &nbs [...]

RG.6220.12.2019.DG

                                         &nbs [...]

RG.6220.1.2018.2019.DG

 Burmistrz Lubrańca, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o [...]

WOO.420.139.2018.JR.17

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm. ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o [...]

WOO.420.135.2018.DK.15

   Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm. ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku [...]

Decyzja

    Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku [...]

WOO.4207.65.2017.DK.16.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o [...]

RG.6220.23.2017.DG

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., [...]

WOO.4207.3.2017.JM.10

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o [...]

Decyzja RG.6220.37.2016.DG

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2016 r. poz. [...]

RG.6220.32.2016.DG

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2016.353) [...]

RG.6220.38.2016.DG

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2016.353) [...]

RG.6220.35.2016.DG

Informacja o wydanej decyzji RG.6220.35.2016.DG Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz [...]

Informacja o wydanej decyzji RG.6220.20.2015.DG

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2016.353) [...]

RG.6220.21.2015.DG

Informacja o wydanej decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Informacja o wydanej decyzji

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [...]

RG.7620/22/09/2016

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie "Farmy Wiatrowej Lubraniec o łącznej mocy do 48 MW wraz z elementami infrastruktury technicznej [...]

RG.6220.34.2014 DG

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 [...]

RG.6220.19.2015.DG

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z [...]

RG.6220.18.2015.DG

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z [...]

RG.6220.12.2015.DG

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z [...]

RG.6220.17.2015.DG

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z [...]

RG.6220.35.2014

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 [...]

RG.6220.37.2.2013

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 [...]

RG.6220.11.9.2013.2014

Na podstawie art. 71 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

RG.6220.11.9.2013.2014.DG

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 [...]

RG.6220.11.8.2013.2014.DG

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 [...]

RG.6220.37.8.2012.2013.AS

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 [...]

RG.6220.24.2013.DG

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 art. 75 ust. 1 pkt. 4 art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

IRG. 6220.30.8.2011.2013.AS

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 [...]

RG.6220.11.2013.AS

Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. [...]

RG.6220.36.8.2012.2013.AS

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z [...]

IRG.6220.30.8.2011.2013.AS

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z [...]

RG.6220.1.2.2013.AS

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z [...]

RG.6220.4.42012.AS

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z [...]

RG.6220.35.2.2012.AS

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z [...]

IRG.6220.33.2012.AS

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z [...]

IRG.6220.30.5.2011.2012.AS

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z [...]

RG.6220.35.1.2012

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z [...]

RG.6220.31.4.2011.AS

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z [...]

RG.6220.30.4.2011.AS

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z [...]

RG.7620/24/1/20

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z [...]

RG.6220.28.2.2011

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z [...]

Decyzja RG.7620/26/10

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z [...]

Decyzja RG.7620/19/3/2010

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z [...]

Dycyzja RG.7620/18/3/2010

Decyzja RG.7620/18/3/2010Zgodnie z art. 85 ust. 3  ustawy z dnia  03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Dycyzja RG.7620/18/3/10

Zgodnie z art. 85 ust. 3  ustawy z dnia  03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [...]

RG.7620/8/2/10

Zgodnie z art. 85 ust. 3  ustawy z dnia  03 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [...]

RG.7620/6/2/10

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z [...]

RG.7629/1/2/10

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z [...]

metryczka