UCHWAŁA Nr XI/64/2007

RADY  MIEJSKIEJ w LUBRAŃCU z dnia 17 września 2007 roku
 
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku.  
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591z późn. zm. [1] ) oraz w związku z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm. [2] )  
 
                                   R a d a    M i e j s k a  u c h w a l a :  


                                                       §  1
 
Na podstawie protokołu (66kB) pdf komisji skrutacyjnej z tajnego głosowania stwierdza się wybór ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku według załącznika (75kB) pdf do niniejszej uchwały.
 
                                            
                                                      §  2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.
 
                                                      §  3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Lubraniec.
 
 
 
                                                                               PRZEWODNICZĄCY
                                                                          Rady Miejskiej w Lubrańcu
 
                                                                              RYSZARD CZYNSZAK[1]        Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 10 Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr  48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974.
[2]       Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052, z 2003r. Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304,
Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592, oraz z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664.

metryczka


Wytworzył: Alicja Świercz (17 września 2007)
Opublikował: Wojciech Przybysz (19 października 2007, 11:23:06)

Ostatnia zmiana: Wojciech Przybysz (8 czerwca 2011, 10:57:26)
Zmieniono: zmiana struktury BIP dot. wyborów ławników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2467