Obwieszczenia

Obwieszczenia

"Budowie stacji demontażu pojazdów wraz z punktem zbierania odpadów w miejscowości Gołębin Parcele (obręb ewidencyjny Gołębin)

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego   Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960  roku  Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia [...]

zawiadamia o zgromadzeniu materiału sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wykonanie otworu studziennego Nr 1 na działce 6/2 obręb Otmianowo gm. Boniewo

Na podstawie art. 10 § 1oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o [...]

RG.6220.15.2019.DG Informacja

                                         &nbs [...]

zawiadomienie RG.6220.1.2018.DG

Burmistrz LubrańcaNa podstawie art. 10 § 1oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o [...]

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

  Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o [...]

WOO.420.135.2018.DK.7

                               Zawiadomienie o przedłużeniu terminu      w/s  [...]

RG.6220.23.2017.DG - I

Obwieszczenie Burmistrz Lubrańca, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach [...]

RG.6220.23.2017.DG.1

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Włocławskiego

W związku z opracowaniem projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Włocławskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2024” i na podstawie umowy z dnia 26 kwietnia 2016 r. w trosce, aby wszyscy mieszkańcy [...]

RG.6220.42.2014.DG.1

Zgodnie z art. 28 kpa oraz na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

RG.6220.21.2015.DG

Ogłoszenie o przystąpieniu do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Ogłoszenie o przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. [...]

RG.6220.20.2015

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o [...]

RG.6220.34.2014

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie dot. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lubraniec na lata 2015-2020

Na podstawie art. 54 ust. 2 w związku z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [...]

KO.411.1070.2015; KO.411.1072.2015

Ogłoszenie informacji o wydanej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku znak: KO.411.1070.2015; KO.411.1073.2015 [...]

KO.411.1086.2015

Ogłoszenie informacji o wydanej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku znak: KO.411.1086.2015  [...]

RG.6220.11.8.2013.2014.DG.

Burmistrz Lubrańca działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn.zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. [...]

RG.6220.34.2014.DG

Zgodnie z art. 28 kpa oraz na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust. 1  ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

RG.6220.35.2014.DG

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o  udostępnianiu [...]

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego

RG.6220.35.2015. DG Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko RG.6220.35.2014.DG

Zgodnie z art. 28 kpa oraz na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust. 1  ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

RG.6220.42.2014

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o  udostępnianiu [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zgodnie z art. 28 kpa oraz na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust. 1  ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

IRG.6220.37.5.2012.2014.AS

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn "Budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy 3000 kW, składającej się z [...]

RG.6220.42.2014.DG

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. [...]

RG.6220.40.2014.DG

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam, że w dniu 11.07.2014 r.na wniosek Centralnej Grupy Energetycznej ul. Spółdzielców 3 62 - 510 Konin [...]

RG.6220.11.8.2013.2014 DG

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 ) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 [...]

RG.6220.11.8.2013.2014.DG

Zgodnie z art. 28 kpa oraz na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

RG.6220.37.4.2012.2014.AS

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o [...]

SKO 1769-1775/13

Ogłoszenie informacji o wydanej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku znak: SKO 1769-1775/13 [...]

RG.6220.37.6.2012.2013.AS

Obwieszczenie o prowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: ”Budowie na działkach nr 190/1; 191; 192; 195; 196/1 w obrębie miejscowości Lubraniec – Parcele i działce nr 8 położonej w obrębie [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

O g ł o s z e n i e Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [...]

IRG.6220.4.3.2012.AS

Zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa linii napowietrznej 110 kV do GPZ Lubraniec na dwutorową [...]

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Projektu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy i Miasta Lubraniec na lata 2012-2032 [...]

Obwieszczenie o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej

Działając na podstawie art. 89 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 33 ust. 1 w związku z art. 36 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 16 maja 2012 roku

Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 16 maja 2012 roku, zawiadamiającego strony o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesyjnego [...]

Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego

Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego z dnia 02 marca 2012 roku wydane w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu [...]

Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej

Działając na podstawie art. 89 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 33 ust. 1 w związku z art. 36 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października [...]

metryczka