Projekty uchwał

Projekty uchwał

Projekty uchwał do XLVII sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Na wniosek Burmistrza Lubrańca w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z § 8 ust. 2 i ust. 3 Statutu Gminy Lubraniec ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko - [...]

Projekty uchwał do XLII sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Na wniosek Burmistrza Lubrańca w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. ) w związku z § 8 ust. 2 i ust. 3 Statutu Gminy Lubraniec ( Dz. Urz. Woj. [...]

Projekty uchwał do XXXVI sesji Rady Miejskiej

Dnia 9 listopada 2022 r. ( środa ) o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu, ul. Brzeska 49, sala narad ( I piętro ), odbędą się obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu, zwołane na wniosek Burmistrza Lubrańca w trybie art. 20 [...]

Projekty uchwał do XXIV sesji (nadzwyczajnej) Rady Miejskiej w Lubrańcu

Dnia 13 sierpnia 2021 r. ( piątek ) o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu, ul. Brzeska 49, sala narad ( I piętro ), odbędą się obrady XXIV sesji ( nadzwyczajnej ) VIII Kadencji Rady Miejskiej w Lubrańcu, zwołane na [...]

Projekty uchwał do XX sesji Rady Miejskiej

Do wniosku złożonego przez 5 radnych rady miejskiej tj: Lidii Nowak, Grażyny Kruczkowskiej, Magdaleny Rybowskiej, Jacka Kowalewskiego i Piotr Krygiera o zwołaniu sesji rady miejskiej dołączono następujące projekty uchwał:Do pkt 2 [...]

Projekty uchwał do XXXII sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu

Projekty uchwał zmieniające uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectw: [...]

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Lubraniec Powiatowi Włocławskiemu

na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2912C Bielawy - Kazanie - Sokołowo od km 0+000 do km 3+964". [...]

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie szczegółowego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. [...]

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. [...]

Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/240/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dobierzyn - Bielawy - Kazanie - Sokołowo". [...]

metryczka