Konsultacje z mieszkańcami

Konsultacje z mieszkańcami

Konsultacje społeczne w sprawie "Programu współpracy gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024.”

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2024 Uprzejmie informujemy, że trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Lubraniec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami [...]

Konsultacje z mieszkańcami Lubraniec - Parcele o zniesienie urzędowej nazwy Józefowo

Uchwała Nr XXIX/311/2022Projekt uchwały w sprawie wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Józefowo [...]

OGŁOSZENIE o konsultacjach społecznych projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.), Burmistrz Lubrańca zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały o [...]

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Lubraniec w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych gminy i statutu osiedla

Zgodnie z Opinie, uwagi i propozycje dotyczące projektów zmian w statutach jednostek pomocniczych mogą zgłaszać mieszkańcy Gminy Lubraniec, stale zamieszkujący, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji mają ukończone 18 lat, pisemnie na [...]

metryczka