Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Informacja o terminie i miejscu dyskusji na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dobierzyn i Lubraniec Parcele

      W nawiązaniu do Ogłoszenia Burmistrza Lubrańca z dnia 04.09.2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dobierzyn i Lubraniec [...]

FORMULARZ ZGŁASZANIA WNIOSKÓW I OPINII DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY LUBRANIEC NA LATA 2022-2030

Szanowni Państwo, zakończył się zasadniczy etap prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lubraniec na lata 2022-2030, obejmujący w szczególności opracowanie na podstawie przeprowadzonych analiz i badań Diagnozy [...]

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dobierzyn i Lubraniec Parcele

(Projekt uchwały w sprawie planu)Uchwała Nr ............................. / 2023Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia ................................. 2023 rokuw sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dobierzyn i Lubraniec Parcele

OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektumiejscowego planu zagospodarowania przestrzennegodla części miejscowości Dobierzyn i Lubraniec Parcele       Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Informacja o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ul. Kaliskiej w Lubrańcu.

Informacja o zamieszczeniu wniosku               Burmistrz Lubrańca informuje, iż w dniu 17.05.2023 r. wpłynął wniosek inwestora Społeczna Inicjatywa [...]

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dobierzyn i Lubraniec Parcele.

(Projekt uchwały w sprawie planu)Uchwała Nr ............................. / 2022Rady Miejskiej w Lubrańcuz dnia ................................. 2022 rokuw sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dobierzyn i Lubraniec Parcele

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Kulturowego Sarnowo

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741 t.j. z pozn. zm.) oraz art. 39 oraz 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIEO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA                    Stosownie do art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie

OBWIESZCZENIEo zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawieWójt Gminy Boniewo działając na podstawie art. 10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. [...]

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa

D E C Y Z J Ao ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa   Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1a, art.  51 ust.1 pkt.2, art. 53 ust.1,3 i 4, art. 54 oraz [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiałów i dowodów

OBWIESZCZENIEO ZEBRANIU MATERIAŁÓW I DOWODÓWStosownie do art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ), oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (  Dz. U. z 2021 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Stosownie do art. 61§ 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) Burmistrz Lubrańcazawiadamia,że w dniu [...]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego

o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko - pomorskiego [...]

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2020 r., poz. 293 [...]

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Kulturowego Sarnowo.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Kulturowego Sarnowo. Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dobierzyn i Lubraniec Parcele.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dobierzyn i Lubraniec Parcele.    Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubraniec.

UCHWAŁA NR VI/50/2019 RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCUz dnia 24 maja 2019 r.w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubraniec.Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Lubrańca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubraniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania [...]

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Lubrańca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubraniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz Uchwały Nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 sierpnia 2015 r. w [...]

metryczka