O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Lubrańca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubraniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

zawiadamiam o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubraniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 05 lutego 2019 r. do 07 marca 2019 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubrańcu, pok. nr 25 od poniedziałku do piątku w godz. od 715 do 1515  (wtorek od 8.00-16.00).

czytaj treść ogłoszenia... (29kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (28 stycznia 2019)
Opublikował: Wojciech Przybysz (28 stycznia 2019, 13:17:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1205