Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa

D E C Y Z J A

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa 
 
Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1a, art.  51 ust.1 pkt.2, art. 53 ust.1,3 i 4, art. 54 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), w związku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735);
  • po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25 czerwca 2021 r.  (data wpływu to 28.06.2021 r.)(uzupełnienie wniosku dnia 23 lipca 2021 r.) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego złożonego przez firmę ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130 zwaną dalej Inwestorem, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa z dnia 16.09.2020 r. występował pan Krzysztof Szlubowski a następnie występuje pani Paulina Lemańczyk - przedstawiciel firmy Eltel Networks Energetyka S. A. z siedzibą Gutkowo 81D, 11-041 Olsztyn,
i po uzgodnieniu wg art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) z właściwymi organami jak:
  1. odnośnie pkt 6 - z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku (w zakresie ochrony urządzeń melioracji wodnych) – postanowienie nr WA.ZPU.7.522.837.2021.KZ z dnia 22.09.2021 r.
  2. odnośnie pkt 6, ze Starostą Włocławskim (w zakresie ochrony gruntów rolnych) w celu uzgodnienia (data potwierdzenia odbioru to 09.09.2021 r.). Zgodnie z art. 53, pkt. 5, Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)  w przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane,
  3. odnośnie pkt 9 – z Burmistrzem Lubrańca (odnośnie obszarów graniczących z pasem drogowym) – nie wymaga dodatkowego uzgodnienia, ponieważ organem uzgadniającym jest organ wydający niniejsza decyzję,
  4. odnośnie pkt 9 – z Powiatowym Zarządem Dróg z/s w Jarantowicach (odnośnie obszarów graniczących z pasem drogowym) – postanowienie nr PZD.TO.456.121.2021 z dnia     14.09.2021 r.,
  5. odnośnie pkt 9a- z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego - PKP w Warszawie Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku w celu uzgodnienia (data potwierdzenia odbioru to 10.09.2021 r.). Zgodnie z art. 53, pkt. 5, Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) w przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane,
  6. uzgodnienia i opinie w oparciu o przepisy odrębne: nie wymaga uzgodnień.
 
Ustalam lokalizację inwestycji celu publicznego związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa 

w granicach określonych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji na mapie stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na...

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (11 października 2021)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (12 października 2021, 12:16:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 361