Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dobierzyn i Lubraniec Parcele.

(Projekt uchwały w sprawie planu)
Uchwała Nr ............................. / 2022
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia ................................. 2022 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości
Dobierzyn i Lubraniec Parcele

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j. ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j. ze zm.)

uchwala się, co następuje...

MPZP - Lubraniec - Dobierzyn- tekst do uzgodnień (97kB) pdf
Załącznik - plan (16801kB) pdf
MPZP - Lubraniec - Dobierzyn- prognoza przyrodnicza do uzgodnień (1723kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (28 kwietnia 2023)
Opublikował: Jarosław Żurański (28 kwietnia 2023, 09:37:43)
Podmiot udostępniający: Gmina Lubraniec

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 235