Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dobierzyn i Lubraniec Parcele

(Projekt uchwały w sprawie planu)
Uchwała Nr ............................. / 2023
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia ................................. 2023 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dobierzyn i Lubraniec Parcele

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2023.977 t.j. ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j. ze zm.)

uchwala się, co następuje (...)

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca (11 września 2023)
Opublikował: Jarosław Żurański (11 września 2023, 08:33:04)
Podmiot udostępniający: Gmina Lubraniec

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 147