Zalecenie dotyczące stosowania obowiązku informacyjnego

Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. „RODO” można podzielić na 3 grupy:

1) informowanie przy gromadzeniu danych od osoby, której dane dotyczą (art. 13 rodo);
2) informowanie przy gromadzeniu danych z innych źródeł (art. 14 rodo);
3) informowanie na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 15 rodo)

Ad. 1.
Wyłączenia dotyczące stosowania obowiązku informacyjnego przy gromadzeniu danych
od osoby, której dane dotyczą.

Na gruncie RODO:

  • w art. 13 RODO przewidziane zostało tylko jedno wyłączenie - gdy osoba ma już informacje, które miałyby zostać jej przekazane.
Na gruncie ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych:

Obowiązek informacyjny ww. ustawie został częściowo wyłączony.

Wedle treści art. 3 tej ustawy:

"[ust. 1] Administrator wykonujący zadanie publiczne nie przekazuje informacji, o których mowa w art. 13 ust. 3 rozporządzenia 2016/679, jeżeli zmiana celu przetwarzania służy realizacji zadania publicznego i niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 3 rozporządzenia 2016/679, jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia, oraz przekazanie tych informacji: 1) uniemożliwi lub znacząco utrudni prawidłowe wykonanie zadania publicznego, a interes lub podstawowe prawa lub wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne w stosunku do interesu wynikającego z realizacji tego zadania publicznego lub 2) naruszy ochronę informacji niejawnych.

[ust. 2] W przypadku, o którym mowa w ust. 1, administrator zapewnia odpowiednie środki służące ochronie interesu lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Zatem należy przyjąć, że wyłączenie obowiązku informacyjnego dotyczy kwestii zmiany celu przetwarzania danych, bez konieczności informowania o tym osób, których dane dotyczą; możliwe jest to po wykazaniu w/w przesłanek z art. 3 ust. 1 ustawy.

Ponadto przepisy szczególne mogą ograniczyć obowiązek informacyjny, jednak ograniczenia te, które zostały wprowadzone są niejasne, a część ograniczeń jest dopiero planowana
(w ustawie - przepisy zmieniające inne ustawy w związku z wdrożeniem RODO -do nowelizacji czeka ok. 200 innych ustaw, i tam mają być m.in. ograniczenia obowiązków informacyjnych, na chwilę obecną projekt tejże ustawy nie został wniesiony do Sejmu i trwają prace resortowe.

Ad. 2. Administracja może powoływać się na zwolnienie z art. 14 ust. 5 rodo, gdy:

"b)     udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku; w szczególności w przypadku przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w art. 89 ust. 1, lub o ile obowiązek, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, może uniemożliwić lub poważnie utrudnić realizację celów takiego przetwarzania. W takich przypadkach administrator podejmuje odpowiednie środki, by chronić prawa i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, w tym udostępnia informacje publicznie;

c)      pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, przewidującym odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą;".

W tym zakresie można więc przyjąć, że administracja, która uzyskuje dane z innych źródeł,
a ma podstawę prawną w przepisach do przetwarzania danych wówczas nie musi spełniać obowiązku informacyjnego.

Ad. 3. Należy informować osobę, której dane dotyczą, jeżeli osoba ta sam się zwróci
z wnioskiem jednostki.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (25 maja 2018)
Opublikował: Wojciech Przybysz (25 maja 2018, 12:01:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1180