Klauzula informacyjna dotycząca deklaracji źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych są:
  • Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii  (ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, adres e- mail; kancelaria@mrpit.qov.pl ) - odpowiadające za utrzymanie i rozwój rejestru,
  • Gmina Lubraniec  (87- 890 Lubraniec, ul. Brzeska 49, tel. 54 286 19 23, adres e- mail; urzad@lubraniec.pl)  w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji tradycyjnej (papierowej) i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ przyjmujący deklarację.
2. Minister Rozwoju Pracy i Technologii wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mrpit.qov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Gmina Lubraniec wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: inspektor@cbi24.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wprowadzenia danych o źródle ciepła budynku do  systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku, tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  zw. z art. 27a i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,  w brzmieniu nadanym m.in. ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. dane będą przechowywane wieczyście. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ‒ profilowaniu.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu  następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
d) usunięcia danych w sytuacjach określonych przez art. 17 RODO.

7. Podanie danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

8. Dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubrańca Stanisław Piotr Budzyński (4 sierpnia 2021)
Opublikował: Anna Ptaszyńska (4 sierpnia 2021, 14:57:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 416