Zadania zlecone

Podstawa prawna:

Art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

Do zadań zleconych gminom ustawowo należą między innymi niektóre zadania w zakresie :
 1. zwalczania chorób zakaźnych, zaraźliwych chorób zwierzęcych, ochrony roślin uprawnych przed chorobami , szkodnikami i chwastami, nasiennictwa oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 2. ochrony dóbr kultury oraz opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi,
 3. spraw rodzinnych i opiekuńczych oraz emerytalno – ubezpieczeniowych,
 4. prawa i postępowania cywilnego, prawa i postępowania karnego oraz aktów stanu cywilnego,
 5. ochrony granic państwa i obronności kraju,
 6. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 7. prawa wodnego oraz ochrony i kształtowania środowiska,
 8. zapobiegania narkomanii,
 9. działalności gospodarczej,
 10. wyboru ławników,
 11. wyborów powszechnych do Sejmu i Senatu RP wyboru Prezydenta RP, wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, Parlamentu Europejskiego.

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Gminy (2 maja 2008)
Opublikował: Wojciech Przybysz (2 maja 2008, 10:17:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4594